Zásobování vodou

?ízeno armaturami VAG

VAG Zásobování vodou

Dlouhodobé a bezpe?né zásobování vodou závisí p?edev?ím na spolehlivych, vysoce odolnych materiálech. Systémy rozvod? u?itkové a pitné vody musí ka?dodenně garantovat spot?ebitel?m v daném regionu dodávky po?adovaného mno?ství vody v pot?ebné kvalitě a o správném tlaku.

Pro bezproblémovy provoz jsou kromě potrubí d?le?ité i spojovací prvky, tvarovky a armatury - a? u? uzavírací (?oupátka a klapky) nebo regula?ní. Spolehlivy a bezpe?ny provoz zaji??ují také za?ízení pro protipo?ární ochranu, jako nap?íklad hydranty. Ka?dy, kdo uva?uje z hlediska efektivnosti vynalo?enych prost?edk?, zvolí armatury s dlouhou ?ivotností od spole?nosti VAG, které regulují tlak a pr?to?né mno?ství, chrání potrubí i ?erpadla proti po?kození a mají dlouhou ?ivotnost. P?íkladem m??e byt nap?. osvěd?ená VAG EKN? Uzavírací klapka.

Mnohé vodárny a ?erpací stanice ji? dlouhou dobu d?vě?ují kvalitě na?ich standardních i zakázkově vyrobenych armatur. Díky armaturám od VAG budete mít rozvody vody plně pod kontrolou.

VAG armatury ve vodovodních sítích

Kliknutím na obrázek se spustí animace.

Dodávky vody pro chrám Tirumala, Indie

Prosluly chrám Tirumala nav?tíví ka?doro?ně témě? 40 milión? lidí. Chrám se nachází v kopcovitém…

Zásobování měst vodou z hor, ?panělsko

Tento projekt byl konzultován s VAG u? od samého po?átku. Na?i projektoví in?eny?i pomáhali s…

Zaji?tění dodávek pitné vody pro Santiago de Chile, Chile

Hlavní město Chile s více ne? ?esti milióny obyvatel má mimo?ádně velkou spot?ebu pitné vody. Za…

Armatury pro mo?skou vodu v elektrárně Maasvlakte, Nizozemsko

V roce 2000 koupila spole?nost E.ON státní energetickou firmu v oblasti Rotterdam/Haag, ?ím?…

小草青青手机在线视频